« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Beleid van eerste afspraken tot beleidsplan

Waarom

Met een beleidsplan worden afspraken vastgelegd over verduurzaming in de nabije toekomst. Het is een belangrijk hulpmiddel om in de komende periode de vaart er in te houden en de medewerking te krijgen van de mensen die je nodig hebt. 

Beleid afspreken en goed op papier zetten is echter voor de meesten geen dagelijks werk. Grote kans dat het wat oefening vergt om het in de vingers te krijgen. Ook staan bij de bestuurders die je nodig hebt niet gelijk alle neuzen dezelfde kant op. Verder is natuurlijk lang niet duidelijk wat verduurzaming op den duur gaat betekenen en dat maakt huiverig. Immers, er kan veel, maar niets moet. Alle reden om kalm te beginnen met een wat eenvoudige opzet van het beleid. Als Groene Kerk heb je alle ruimte om je eigen keuzes te maken. Beleid op papier zetten kan dus snel en laagdrempelig beginnen. Om vervolgens eerst een poosje te bekijken hoe het loopt. Mocht verduurzaming niet vanzelf gaan, bepaal dan wat nog meer nodig is om het op termijn door te zetten. Het beleid kan dan verder worden uitgebouwd.

Informatie

Een globale schets van drie vormen van een beleidsplan die verschillen qua aard van de afspraken, compleetheid, houvast, concreetheid, onderbouwing keuzes, etc.  Samen vormen ze een bandbreedte van mogelijkheden waar je uit kan kiezen om beleid vorm te geven. 

Tips 

 • Denk bij het bespreken en opschrijven van beleid aan het steentje dat in de vijver wordt gegooid; het maakt steeds wijdere kringen. Niet iedereen hoeft gelijk voorstander te zijn. 
 • Als het op den duur goed blijft lopen op basis van een actueel gehouden werkprogramma, kun je prima volstaan met zo’n eenvoudige vorm van beleid. Waarom niet?
 • In geval er wél meer borging nodig is voor de voortgang bij verduurzaming, streef dan naar verdergaande afspraken over alle aspecten die voor discussie zorgen. Door ook aspecten van de uitvoering vast te leggen verandert de onzekerheid bij je gesprekspartners door ‘in control’ zijn. 
 • Een goed uitgeschreven missie en visie in een beleidsplan kunnen vaak geciteerd worden in communicatie. Het geeft de verinnerlijking van duurzaamheid bij mensen een zetje.
 • Een algemeen duurzaamheidsprincipe is dat je er goed aan doet eerst je eigen huis op orde te brengen, alvorens met anderen aan de slag te gaan voor een duurzamer leven. 
 • Er zijn veel websites en boekjes met tips over de teksten die je schrijft voor een beleidsplan. De belangrijkste zijn: hou het kort en schrijf begrijpelijk. De rest is minder bruikbaar want wat een goed beleidsplan is wordt bepaald door jullie eigen tevredenheid over de borging die het plan biedt voor voldoende voortgang en duurzaamheidsimpact. 

Hoe

Kenmerk van een beleidsplan duurzaamheid is dat het alle activiteiten van de geloofsgemeenschap omvat. Het is overkoepelend. 

Een beleidsplan is het resultaat van de Denk-route

Op de Doe-route verloopt het opstellen van een beleidsplan wat anders. Indien commissies al een eigen visie of afspraken hebben over duurzaamheid worden die meegenomen in het overkoepelende beleidsplan en daarbij afgestemd met de activiteiten van anderen. 

Beleid begint al als je eenvoudige afspraken maakt met een overkoepelend karakter, die worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een gezamenlijk voornemen om te verkennen, wat er komt kijken bij de aanpak van verduurzaming.  Aan de andere kant van het spectrum staat een compleet beleidsplan. 

Voor de eenvoud onderscheiden we 3 stadia van beleid: 

Op de genoemde pagina’s geven we nadere uitleg en vind je voorbeelddocumenten uit de praktijk. 

Waar je op in kan steken bij je eerste beleidsplan hangt af van de mate van bekendheid met duurzaamheid, steun, goede wil en de doortastendheid in je groep en in de geloofsgemeenschap. 

Je kan in de tijd verder groeien naar een compleet beleidsplan. Maar of dat nodig is, ligt bij jullie. 

Een algemeen duurzaamheidsprincipe is dat je er goed aan doet eerst je eigen huis op orde te brengen, alvorens met anderen aan de slag te gaan voor een duurzamer leven. 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee