« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Waarom

Het ontwikkelen van een beleidsplan duurzaamheid is vooral belangrijk, omdat er dan een samenhangend beleid komt dat alle activiteiten van de hele geloofsgemeenschap overkoepelt. Tijdens het voorbereidingsproces ontstaat gemeenschappelijkheid in visies en prioriteiten. Verschillen van inzicht worden uitgepraat en er wordt naar een modus gezocht zodat zoveel mogelijk betrokkenen zich er in kunnen vinden. 

Hoe completer een beleidsplan is, des duidelijker is het waarom en hoe van de aanpak. Daardoor biedt het des te meer zekerheid voor de planperiode. Met doelstellingen, monitoring en afspraken over bijsturing ligt er een inspanningsverplichting bij bestuurders voor realisering van de duurzaamheidsimpact overeenkomstig de doelstellingen. 

Informatie

Een hoofdstukindeling voor een compleet beleidsplan, met onderwerpen per hoofdstuk. Uiteraard staat het vrij om hier een keus uit te maken bij het opstellen van het eigen beleidsplan. 

Een voorbeeld van een beleidsplan uit de praktijk. 

Hoe

Een beleidsplan is het resultaat van de Denk-route.  Voor de eerste keer een beleidsplan voor duurzaamheid schrijven zonder onnodige ballast en toch voldoende effectief, is een lastige opgave. Daarom kan het een voordeel zijn als je in eerdere fasen (Doe-route) ervaring hebt opgedaan  met eenvoudiger beleidsdocumenten zoals gepresenteerd in de hoofdstukken Beleid

Realiseer je dat een beleidsplan goed is als de betrokkenen zelf tevreden zijn over de borging die het plan biedt voor voldoende voortgang en de beoogde duurzaamheidsimpact. 

Daarom zijn de suggesties in Download 22 ‘Hoofdstukken in een beleidsplan’ zeker niet bedoeld als voorschrift om alles over te nemen. Gebruik het ter oriëntatie, maak vervolgens je keus en benut de aangereikte inhoudelijke suggesties voor je eigen lijstje van wat je geregeld wilt hebben. 

Er is iets voor te zeggen het duurzaamheidsbeleid te voegen in een reeds bestaand algemeen beleidsplan. In dat geval kan je dat bestaande beleidsplan aanleggen tegen de indeling in Download 22 ‘Hoofdstukken in een beleidsplan’ om te bepalen in welke hoofdstukken je bepaalde afspraken over duurzaamheid kan toevoegen. Het voordeel kan zijn dat duurzaamheid gelijk een gewoon onderdeel wordt van het dagelijkse reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. De vraag is echter of zo’n algemeen plan wel voldoende ruimte biedt om de voorwaarden te scheppen voor succesvolle verduurzaming. Ook zijn de consistentie van het duurzaamheidsbeleid in zijn geheel inclusief de uitvoering, veel moeilijker te beoordelen als het verspreid is over een veel bredere nota. 

Op zijn minst zal toch eerst de aanpak van verduurzaming goed op gang moeten zijn gekomen!

 

Verduurzaming en financiën

Maak om te beginnen per verduurzamingsstap eens onderscheid in de bestemming van de ‘opbrengsten’ van verduurzaming. Er zijn soms directe opbrengsten in geld, maar je doet het voor de maatschappelijke baten. Over welke situatie gaat het: 

  • Besparingen op de begroting van de eigen geloofsgemeenschap. 
  • Duurzamer voor de samenleving, en ongeveer gelijke kosten van de geloofsgemeenschap. 
  • Een rendement dat ongunstiger is dan de financiële normen, maar inclusief de maatschappelijke baten wel ‘rendabel’. 
  • Uitgaven aan communicatie, promotie, bijeenkomsten d.w.z. met indirecte ‘opbrengst’. 

De Commissie van Kerkrentmeesters is uitvoerder van het financieel beheer. Zij voeren het beleid uit zoals vastgesteld door de (algemene) kerkenraad. Bespreek tijdens de voorbereiding van het beleidsplan met het beleidsbepalend orgaan de visie op de kosten van verduurzaming. Moeten die aan rendementscriteria voldoen of mag ons geloof wat kosten (zoals bij betaling van de energierekening, of bij de aanschaf van een beeldscherm). 

  • Wellicht is het mogelijk om een klein fonds te vormen. Besparingen worden bijgeschreven en blijven beschikbaar voor latere verduurzamingsstappen. 

Een duidelijk duurzaamheidsbeleid kan bijdragen aan de verhuurbaarheid en aan de externe aantrekkingskracht van de geloofsgemeenschap. Draag het uit op de welkomst- en verhuurpagina’s van jullie website! 

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee